ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์
Sarawin Thepsatitporn, Ph.D.
   
คุณวุฒิ

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
  ปร. ด. (สรีรวิทยาการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
ห้องทำงาน RMCS 302
โทรศัพท์ 0-3810-2077 ต่อ 129 โทรศัพท์มือถือ 086-8192881
e-mail: sarawin26@gmail.com
 
 
   

อาจารย์ประจำวิชา