รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม     
Associate Professor Seree Chadcham, Ph.D.
คุณวุฒิ ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  น.บ. (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  น.บ.ท. (กฎหมาย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องทำงาน RMCS 203
โทรศัพท์ 0-3810-2078 โทรศัพท์มือถือ 081-861-4635
e-mail: chadcham@buu.ac.th
 
   
อาจารย์ประจำวิชา

692782       สัมมนาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (คณาจารย์) ตัวอย่างเอกสารการสัมมนา
692783       สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (คณาจารย์)
692784       สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (คณาจารย์)
692785       สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (คณาจารย์)