ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์
Sirikran Juntapremjit, Ph.D.
   
คุณวุฒิ

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล

   
  ปร. ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
ห้องทำงาน RMCS 305
โทรศัพท์ 0-3810-2077 ต่อ 126 โทรศัพท์มือถือ -
e-mail: sirikran@buu.ac.th
 
 
   

อาจารย์ประจำวิชา