สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

 
Prof. Dr. Remo Job
Prof. Dr. Leonard D. Zaichkowsky
Prof. Dr. Fernando Barbosa
Prof. Dr. Jocelyn Faubert Prof. Dr. Daneile Didino
Prof. Ronan Reilly Prof. Dr.Pierangelo Peri
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
นายแพทย์สมรักษ์ สันติเบญจกุล
ดร.โสฬส สุขานนท์สวัสดิ์
  ดร.ทิพย์ ขำอยู่
ดร.ลัดดา เหลืองรัตนมาศ
ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์