สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
         วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้
  เน้นการวิจัย (Research - Based Learning: RBL) ทุกรายวิชา โดยผู้เรียน
  ทุกคนจะ ได้เรียนรู้ จากการลงมือ ทำงานวิจัยจริงโดยมีทีมคณาจารย์ที่มี ประสบการณ์
  และเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและสถิติดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนานิสิตสู่ความเป็น
  นักวิจัยมืออาชีพ รวมทั้งมีการจัด การเรียน การ สอน ร่วมกับ อาจารย์ ชาวต่างประเทศ
  ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลาโดยผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศ และ วิสัยทัศน์ความ เป็นสากล