สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
    จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
             มหาวิทยาลัยบูรพา
   มาตรฐานของจรรยาบรรณที่
            พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
 
นางสาวอรดี อินทร์คง
นางสาวลีลา วรวุฒิสุนทร
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

นักเรียนทุนรัฐบาล สกอ.
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

Anthropology, Cornell University, USA
Social Anthropology, University of Oxford, UK
นางสาวปิยรัตน์ ปั้นลี้
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
Anthropology, University of Sussex, UK