สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 

  หลักสูตร
           วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 2 สาขาวิชา
     ได้แก่  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  และสาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
     มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัย นักวัดผลมืออาชีพ  และคณาจารย์บัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและสถิติ
     ในอนาคตอันใกล้นี้  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
     สาขาวิชาวิทยาการปัญญา (Cognitive Science)  โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทรนโต (Trento University)
     จัดทำหลักสูตรแบบ Double Degree Programme ผู้เรียนจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน
      เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิจัยสหสาขาวิชา  จุดเน้นของหลักสูตรคือ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจ
      และพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการวิจัย