ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   
Assistant Professor Suchada Kornpetpanee,Ph.D.
คุณวุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป-คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Dip.in Teacher Training (Curriculum Evaluation & Development) Hirosaki University, Japan
  Ph.D. (Educational Science) University of Amsterdam,
            the Netherlands
ห้องทำงาน RMCS 201
โทรศัพท์ 0-3810-2092 โทรศัพท์มือถือ 081-782-7490
emai: suchada@buu.ac.th
 
 
อาจารย์ประจำวิชา   

691711    วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขั้นสูง
693711    การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง
691782    สัมมนาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (คณาจารย์)
691783    สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (คณาจารย์)
691784    สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (คณาจารย์)
691785    สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (คณาจารย์)