สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
    จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
            มหาวิทยาลัยบูรพา
   จรรยาบรรณนักวิจัยและ
            แนวทางปฏิบัต
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
คณบดี
 
รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี ชัดแช้ม รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
ดร.กนก พานทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น
ดร.ประวิทย์ ทองไชย ดร.พีร วงศ์อุปราช
ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์
ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว ดร.ยุทธนา จันทะขิน