การจัดการเรียนการสอน

    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ เน้นการวิจัย (Research - Based Learning: RBL) ทุกรายวิชา โดยผู้เรียน ทุกคนจะ ได้เรียนรู้ จากการลงมือ ทำงานวิจัยจริงโดยมีทีมคณาจารย์ที่มี ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและสถิติดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนานิสิตสู่ความเป็น นักวิจัยมืออาชีพ รวมทั้งมีการจัด การเรียน การ สอน ร่วมกับ อาจารย์ ชาวต่างประเทศ ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลาโดยผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศ และ วิสัยทัศน์ความ เป็นสากล