วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำทางด้าน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science 1 ใน 5 ของอาเซียน ในปี ค.ศ.2020

พันธกิจ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญามีพันธกิจหลัก ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทางด้าน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science

2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้าน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science

3. บริการวิชาการด้าน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science สู่สังคม เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5. พัฒนาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการดำเนินงาน

ด้านการผลิตบัณฑิต

เน้นตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศทางด้านวิทยาการวิจัย(Research Methodology)และสถิติ

ประยุกต์(Applied Measurement) การประเมิน (Evaluation) และวิทยาการปัญญา (Cognitive Science)

ที่มีศักยภาพสูงและมีเอกลักษณ์ด้านความสามารถทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์วิทยาการวิจัย สถิติ

การวัดผล การ - ประเมินและเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่มุ่งผลิตนักวิจัย และคณาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ

สูงด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติประยุกต์

ด้านการวิจัย

มุ่งผลิตผลงานวิจัยระสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัย

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่สังคม

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติประยุกต์ การวัดผลประยุกต์ การประเมิน และวิทยา

การปัญญา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) คนในสังคมสามารถพึ่งพา

ตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131

 

แผนผังเว็บไซต์