วิสัยทัศน์
"ขุมปัญญาด้านวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาร่วมภาคีเครือข่าย สร้างสรรค์คุณภาพสู่สากล เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

พันธกิจ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญามีพันธกิจหลัก ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2.ผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้แบบพหุสาขาวิชาที่มีความหลากหลายเพื่อการพัฒนาที่สมดุลของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความ “มั่นคง”
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำให้ชุมชนสังคมเกิดความ “มั่งคั่ง” และเข้มแข็งขึ้น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความสุขขององค์กรเป็นแนวทางหลักเพื่อให้เกิดความ “ยั่งยืน”

เป้าหมายการดำเนินงาน
ด้านการผลิตบัณฑิต
เน้นตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศทางด้านวิทยาการวิจัย(Research Methodology)และสถิติประยุกต์(Applied Measurement) การประเมิน (Evaluation) และวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) ที่มีศักยภาพสูงและมีเอกลักษณ์ด้านความสามารถทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์วิทยาการวิจัย สถิติ  การวัดผล การ - ประเมินและเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่มุ่งผลิตนักวิจัย และคณาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูงด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติประยุกต์


ด้านการวิจัย
มุ่งผลิตผลงานวิจัยระสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่สังคม


ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติประยุกต์ การวัดผลประยุกต์ การประเมิน และวิทยาการปัญญา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้   (Knowledge - Based Society) คนในสังคมสามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

นโยบาย SMART  RMCS
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา

1. SMART Curriculums  เปิดหลักสูตรใหม่ด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive science)  แบบ bilingual (ไทย-อังกฤษ)
2. SMART Café จัดห้องแลกเปลี่ยน/รับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับ
3. SMART Office นำระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
4. SMART Projects  เพิ่มช่องทางหารายได้ของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับศักยภาพที่พัฒนาได้ 
5. SMART Publications  เพิ่มจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในฐานข้อมูล Scopus/ ISI
6. SMART QA  ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ และเตรียมยื่นขอรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  (Thailand Quality Class; TQC)
7. SMART Services ให้บริการด้วยใจ
8. SMART Governance สร้างวิทยาลัยฯ ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace Index)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา
และคณะผู้บริหาร
ตุลาคม  2561