วิสัยทัศน์
"ขุมปัญญาด้านวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาร่วมภาคีเครือข่าย สร้างสรรค์คุณภาพสู่สากล เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

พันธกิจ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญามีพันธกิจหลัก ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2.ผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้แบบพหุสาขาวิชาที่มีความหลากหลายเพื่อการพัฒนาที่สมดุลของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความ “มั่นคง”
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำให้ชุมชนสังคมเกิดความ “มั่งคั่ง” และเข้มแข็งขึ้น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความสุขขององค์กรเป็นแนวทางหลักเพื่อให้เกิดความ “ยั่งยืน”

เป้าหมายการดำเนินงาน
ด้านการผลิตบัณฑิต
เน้นตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศทางด้านวิทยาการวิจัย(Research Methodology)และสถิติ
ประยุกต์(Applied Measurement) การประเมิน (Evaluation) และวิทยาการปัญญา (Cognitive Science)
ที่มีศักยภาพสูงและมีเอกลักษณ์ด้านความสามารถทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์วิทยาการวิจัย สถิติ 
การวัดผล การ - ประเมินและเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่มุ่งผลิตนักวิจัย และคณาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ
สูงด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติประยุกต์
ด้านการวิจัย
มุ่งผลิตผลงานวิจัยระสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่สังคม
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติประยุกต์ การวัดผลประยุกต์ การประเมิน และวิทยา
การปัญญา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้   (Knowledge - Based Society) คนในสังคมสามารถพึ่งพา
ตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น