สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
  ปรัชญา
         การวิจัยสร้างความรู้คู่คุณธรรม วิทยาการปัญญานำคุณค่าพัฒนาสังคม
  วิสัยทัศน์
        เป็นสถาบันชั้นนำทางด้าน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science 1 ใน 5 ของอาเซียน ในปี ค.ศ.2020
  พันธกิจ
         วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญามีพันธกิจหลัก ดังนี้
         1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทางด้าน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science
         2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้าน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science
         3. บริการวิชาการด้าน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science  สู่สังคม เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้
         4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
         5. พัฒนาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  
 
 
  เป้าหมายการดำเนินงาน   
  ด้านการผลิตบัณฑิต
         เน้นตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศทางด้านวิทยาการวิจัย(Research Methodology)
  และสถิติประยุกต์(Applied Measurement) การประเมิน (Evaluation) และวิทยาการปัญญา (Cognitive Science)
  ที่มีศักยภาพสูงและมีเอกลักษณ์ด้านความสามารถทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์วิทยาการวิจัย สถิติ การวัดผล การ -
  ประเมินและเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่มุ่งผลิตนักวิจัย และคณาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูงด้านวิธีวิทยาการวิจัย
และสถิติประยุกต
  ด้านการวิจัย
         มุ่งผลิตผลงานวิจัยระสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัย
  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่สังคม
  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
         ให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติประยุกต์ การวัดผลประยุกต์ การประเมิน และวิทยาการปัญญา
  อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้   (Knowledge - Based Society) คนในสังคมสามารถพึ่งพาตนเอง
  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น