head2

College of Research
Methodology and
Cognitive Science
Burapha University

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

Previous
Next

สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี

เพิ่มช่องทางในการให้บริการติดต่อ/สอบถามออนไลน์

VTR แนะนำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

Play Video

ข่าวกิจกรรม RMCS

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา โดย

Read More »

8 กรกฎ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ปี

         คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ปี โดยในปีนี้มีนิสิตของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ นายวิทวัส เพ็ญภู่ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Read More »

ตู้ปันสุข มหาวิทยาลัยบูรพา

               คณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา นำขนมและอาหารแห้งมาใส่ยัง “ตู้ปันสุข” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี        

Read More »

มอบอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่น EMOTIV EPOC+ จำนวน 14 ช่องสัญญาณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดี และดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับมอบอุปกรณ์วิจัยจาก ดร.สุวารินทร์ ถิ่นทวี ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนกลุ่มวิจัยด้านเชาว์ปัญญา ตามทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences โดยได้มอบอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่น EMOTIV EPOC+ จำนวน 14

Read More »

ติดตามข่าวสาร ช่องทาง facebook