เกี่ยวกับ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

บุคลากร

History
ประวัติและความเป็นมา

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชา มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการทางด้านวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ผลิตผลงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ สร้างนวัตกรรมเพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่วนการจัดตั้งวิทยาลัยฯ อย่างเป็นทางการ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๗ ง วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรกของวิทยาลัยฯ ในระยะเริ่มต้นมีคณาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้ง จำนวน ๖ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ คน ปัจจุบันวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ๑ คน คณาจารย์ ๑๔ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ คน

มหาวิทยาลัยบูรพาจึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนศาสตร์ใหม่ด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาการปัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้และศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญามีแนวคิดการทำงานที่ก้าวทันกับวิทยาการสมัยใหม่คือให้ความสำคัญกับการวิจัยเชิงพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) สิ่งนี้สะท้อนอยู่ในหลักสูตรที่เน้นความเชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ การวัดและเทคโนโลยีโดยเฉพาะวิทยาการปัญญาศาสตร์แห่งอนาคตมีลักษณะพหุสาขาวิชาเกิดจากความก้าวหน้าด้านวิทยาการระบบประสาท (Neuroscience) และเทคโนโลยีหลายสาขาวิชา เน้นการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสมอง แล้วนำความรู้มาผสมผสานกับความรู้ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยาปัญญาประดิษฐ์ การศึกษา ภาษาศาสตร์ และปรัชญา เพื่อมุ่งค้นหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจ และพฤติกรรม-ของมนุษย์เป็นการเปิดโลกของการวิจัยสมัยใหม่ ให้กว้างไกลออกไปพัฒนาศาสตร์ใหม่เช่น Neuro-Educations Neuro-Economic Neuro-Linguistic เป็นต้น

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาจึงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเป็นผู้นำทางด้านวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ผลิตนักวิจัยมืออาชีพและผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างชื่อเสียงและศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา

LOGO RMCS

Philosophy ปรัชญา

“วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาสังคม อุดมนวัตกรรม ก้าวล้ำสู่สากล”

Mission พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านวิทยาการปัญญา

2. ผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้แบบพหุสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย เพื่อการพัฒนาที่สมดุลของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความ “มั่นคง”

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำให้ชุมชนสังคมเกิดความ “มั่งคั่ง” และเข้มแข็งขึ้น

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความสุขขององค์กรเป็นแนวทางหลักเพื่อให้เกิดความ “ยั่งยืน”

Vision
วิสัยทัศน์

“ผู้นำและผู้สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาการปัญญาสู่การสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคม”

การเรียนการสอน

               วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เน้นการวิจัย (Research – Based Learning: RBL) ทุกรายวิชา โดยผู้เรียนทุกคนจะ ได้เรียนรู้ จากการลงมือ ทำงานวิจัยจริงโดยมีทีมคณาจารย์ที่มี ประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและสถิติดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนานิสิตสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ รวมทั้งมีการจัด การเรียน การ สอน ร่วมกับ อาจารย์ ชาวต่างประเทศซึ่งสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลาโดยผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศ และ วิสัยทัศน์ความ เป็นสากล

เป้าหมายการดำเนินงาน (Objectives)

ด้านการผลิตบัณฑิต 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิทยาการปัญญา สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัยและสถิติขั้นสูง การวัดและประเมินผล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ด้านวิทยาการปัญญา รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ

ด้านการวิจัย
มุ่งผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ สร้างสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
มุ่งส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย และการฝึกอบรมด้านวิทยาการปัญญา รวมถึงการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปให้บริการแก่สังคม

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มุ่งส่งเสริมการจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สืบสานประเพณี และร่วมพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นไทยของมหาวิทยาลัย และชุมชน รวมถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม

ด้านบริหารจัดการ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และสร้างองค์กรแห่งความสุข

โครงสร้างองค์การ

โครงสร้างองค์การของวิทยาลัย มี 3 ส่วน ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี สำนักงานการศึกษา และหน่วยงานภายใน

บอร์ดโครงสร้าง4