เกี่ยวกับ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

บุคลากร

History
ประวัติและความเป็นมา

             วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา   ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการทางด้านวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ผลิตผลงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ให้บริการวิชาการสู่สังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ดังนั้น วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ในมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นครั้งแรก ส่วนการสถาปนาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นทางการ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๗ ง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนศาสตร์ใหม่ด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive Science)     ผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาการปัญญา เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้และศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ

          วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญามีแนวคิดการทำงานที่ก้าวทันกับวิทยาการสมัยใหม่       คือ ให้ความสำคัญกับการวิจัยเชิงพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) สิ่งนี้สะท้อนอยู่ในหลักสูตรที่เน้น      ความเชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ การวัดและเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยาการปัญญาเป็นศาสตร์    ที่มีลักษณะแบบพหุสาขาวิชาเกิดจากความก้าวหน้าด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) และเทคโนโลยีหลายสาขาวิชาเข้ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยเน้นการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของสมองอย่างหลากหลายมิติ แล้วนำความรู้มาผสมผสานกับความรู้ด้านจิตวิทยา มานุษยวิทยา ปัญญาประดิษฐ์ การศึกษา ภาษาศาสตร์ และปรัชญา เพื่อมุ่งค้นหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และกระบวนการทำงานระหว่างสมอง จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อเป็นการพัฒนาศาสตร์ใหม่ เช่น Neuroleadership Neuropsychology Cognitive Neuroscience Neuroeducation และ Neurolinguistic เป็นต้น

          วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จึงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเป็นผู้นำทางด้านวิทยาการปัญญา ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งอนาคต ผลิตนักวิจัยมืออาชีพผลิตงานวิจัยขั้นสูง และผลิตนวัตกรรม เพื่อสร้างชื่อเสียง และศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยบูรพามาโดยตลอด 

LOGO RMCS

Philosophy ปรัชญา

“วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาสังคม อุดมนวัตกรรม ก้าวล้ำสู่สากล”

Mission พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านวิทยาการปัญญา

2. ผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้แบบพหุสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย เพื่อการพัฒนาที่สมดุลของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความ “มั่นคง”

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำให้ชุมชนสังคมเกิดความ “มั่งคั่ง” และเข้มแข็งขึ้น

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความสุขขององค์กรเป็นแนวทางหลักเพื่อให้เกิดความ “ยั่งยืน”

Vision
วิสัยทัศน์

“ผู้นำและผู้สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาการปัญญาสู่การสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคม”

การเรียนการสอน

               วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เน้นการวิจัย (Research – Based Learning: RBL) ทุกรายวิชา โดยผู้เรียนทุกคนจะ ได้เรียนรู้ จากการลงมือ ทำงานวิจัยจริงโดยมีทีมคณาจารย์ที่มี ประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและสถิติดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนานิสิตสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ รวมทั้งมีการจัด การเรียน การ สอน ร่วมกับ อาจารย์ ชาวต่างประเทศซึ่งสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลาโดยผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศ และ วิสัยทัศน์ความ เป็นสากล

เป้าหมายการดำเนินงาน (Objectives)

ด้านการผลิตบัณฑิต 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิทยาการปัญญา สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัยและสถิติขั้นสูง การวัดและประเมินผล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ด้านวิทยาการปัญญา รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ

ด้านการวิจัย
มุ่งผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ สร้างสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
มุ่งส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย และการฝึกอบรมด้านวิทยาการปัญญา รวมถึงการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปให้บริการแก่สังคม

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มุ่งส่งเสริมการจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สืบสานประเพณี และร่วมพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นไทยของมหาวิทยาลัย และชุมชน รวมถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม

ด้านบริหารจัดการ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และสร้างองค์กรแห่งความสุข

โครงสร้างองค์การ

โครงสร้างองค์การของวิทยาลัย มี 3 ส่วน ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี สำนักงานการศึกษา และหน่วยงานภายใน