การรับสมัคร

ระบบ E-ADMISSION

ระบบรับสมัครออนไลน์ผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัคร

Click Here

ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบการรายงานตัวออนไลน์

Click Here

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับต่างๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
Click Here