หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

หลักสูตรปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

การรับรองคุณภาพหลักสูตร

ก.พ. (ให้ความเห็นชอบหลักสูตร)

สกอ. ให้ความเห็นชอบหลักสูตร สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ เพื่อผลประโยชน์