บุคลากรสายสนับสนุน

rapeepohn.jpg

นางระพีพร พูลสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
urai.jpg

นางอุไร โมรา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
tanya.jpg

นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร

นักวิชาการศึกษา
wansiri.jpg

นางสาววรรณศิริ สิทธินิสัยสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sirijun.jpg

นางสาวสิริจันทร์ พรหมพิทักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
chattee.jpg

นางสาวฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์

นักวิชาการพัสดุ
withawat.jpg

นายวิทวัส เพ็ญภู่

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
sammana.jpg

นายสัมนา โตขำ

พนักงานขับรถยนต์