คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ (College Committee)

web.jpg

รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี

ประธานกรรมการ
001

รศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ์

กรรมการ
.jpg

รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

กรรมการ
002

ผศ.ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์

กรรมการ
003

ดร.จิระนันท์ อนันต์ไทย

กรรมการ
004

ดร.วีระ ศิลปรัตนาภรณ์

กรรมการ
web-1.jpg

ผศ.ดร.ปริญญา เรืองทิพย์

กรรมการ
web-4.jpg

ดร.พีร วงศ์อุปราช

กรรมการ
IMG_8079-web.jpg

ดร.ยุทธนา จันทะขิน

กรรมการ
web-5.jpg

ผศ.ดร.ปรัชญา แก้วแก่น

กรรมการและเลขานุการ