คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ (College Committee)

คณบดีศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

ประธานกรรมการ
web

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม

กรรมการ
IMG_8085.jpg

ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์

กรรมการ
001

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์

กรรมการ
004

ดร.วีระ ศิลปรัตนาภรณ์

กรรมการ
วรัญญภรณ์

ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์

กรรมการ
web-1.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์

กรรมการ
web-4.jpg

ดร.พีร วงศ์อุปราช

กรรมการ
web

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

กรรมการและเลขานุการ
rapeepohn.jpg

นางระพีพร พูลสวัสดิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ