ผู้บริหาร

web.jpg

รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี

คณบดี
web-5.jpg

ดร.ปรัชญา แก้วแก่น

รองคณบดี
sarawin_web

ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
IMG_8085.jpg

ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
web-1.jpg

ดร.ปริญญา เรืองทิพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน
web-4.jpg

ดร.พีร วงศ์อุปราช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์