ผู้บริหาร

web.jpg

รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี

คณบดี
web-5.jpg

ดร.ปรัชญา แก้วแก่น

รองคณบดี
web-2.jpg

ดร.กนก พานทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และระบบปฏิบัติการ
IMG_8085.jpg

ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
web-4.jpg

ดร.พีร วงศ์อุปราช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
web-1.jpg

ดร.ปริญญา เรืองทิพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน
IMG_8079-web.jpg

ดร.ยุทธนา จันทะขิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการและกิจการพิเศษ

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

web.jpg

รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี

ประธานกรรมการ
.jpg

รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

กรรมการ
.ธีรพงษ์-บัวหล้า-.jpg

ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า

กรรมการ
.ศราวุธ.jpg

ดร.ศราวุธ ยังเจริญยืนยง

กรรมการ
web-2.jpg

ดร.กนก พานทอง

กรรมการ
IMG_8079-web.jpg

ดร.ยุทธนา จันทะขิน

กรรมการ
web-4.jpg

ดร.พีร วงศ์อุปราช

กรรมการ
web-1.jpg

ดร.ปริญญา เรืองทิพย์

กรรมการ
IMG_8085.jpg

ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์

กรรมการ
web-5.jpg

ดร.ปรัชญา แก้วแก่น

กรรมการและเลขานุการ