ผู้บริหาร

sarawin_web

ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
IMG_8085.jpg

ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
web-1.jpg

ผศ.ดร.ปริญญา เรืองทิพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน
web-4.jpg

ดร.พีร วงศ์อุปราช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์